Strona główna Wydarzenia Polsko-Niemieckie Towarzystwo Medycyny Estetycznej – rozmowa z dr n. med. Krzysztofem Wachalem

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Medycyny Estetycznej – rozmowa z dr n. med. Krzysztofem Wachalem

17-18. września w Boszkowie odbędzie się West Aesthetic Show – II Kongres Medycyny Estetycznej i Anti-aging poświęcony unikalnym technikom zabiegowym. Dzień wcześniej w ramach tego kongresu odbędzie się założycielski zjazd nowego Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Z dr n. med. Krzysztofem Wachalem – organizatorem Kongresu i założycielem nowego Towarzystwa rozmawiamy o statutowych celach i planowanych działaniach PNTME.

Małgorzata Maksjan (Estetyka i Chirurgia, Medyczna TV): 16. września, zaledwie chwilę przed Kongresem Medycyny Estetycznej i Anti-Aging w Boszkowie odbędzie się założycielski zjazd nowego, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Opowiedzmy o celach, jakie stawia sobie nowe Towarzystwo.

Dr n. med. Krzysztof Wachal: Tych celów jest wiele. Jest to podejmowanie działań, rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw sprzyjających rozwojowi skutecznej profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, ze szczególnym uwzględnieniem propagowania tej wiedzy w środowisku lekarzy medycyny. Działania podejmowane w tym zakresie przez Stowarzyszenie będą obejmować mieszkańców Polski i Niemiec, centrum działania na chwilę obecną będzie Wielkopolska i Berlin. Chcemy upowszechniać w społeczeństwie i w środowiskach medycznych wiedzę medyczną, szczególnie w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej oraz profilaktyki i wiedzy na temat chorób, a także innych schorzeń, przy uwzględnieniu ich aspektów środowiskowych i cywilizacyjnych, przyczyniać się do rozwoju bazy diagnostycznej i terapeutycznej w zakresie chirurgii plastycznej, medycyny estetycznej i medycyny anty-aging, oraz innych powiązanych dziedzin medycyny. Ważnym elementem naszego działania będzie wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania o których mówiłem. Chcemy też inicjować i prowadzić współpracę z instytucjami międzynarodowymi, a także zacieśniać współpracę pomiędzy realizującymi podobne celeośrodkami w Polsce i Niemczech.

Małgorzata Maksjan: O jakich konkretnych działaniach mówimy?

Dr n. med. Krzysztof Wachal: Przede wszystkim edukacyjnych i wspomagających rozwój medyczny. Nasz statut mówi m.in. o wszechstronnym propagowaniu skutecznych metod profilaktyki, diagnostyki i terapii w zakresie medycyny estetycznej, medycyny anty-aging, chirurgii plastycznej lub pokrewnych dziedzin medycyny, inicjowaniu i prowadzeniu działań szkoleniowo – edukacyjnych w środowiskach medycznych, wydawaniu książek, czasopism i broszur związanych z celami Stowarzyszenia; nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych z instytucjami ochrony zdrowia i organizacjami pozarządowymi, także o inicjowaniu i prowadzenie działań szkoleniowo – edukacyjnych poprzez organizację konferencji, zjazdów, szkoleń, warsztatów i sympozjów. Chcemy podnosić poziom naukowy i kwalifikacje zawodowe naszych członków, a także aktywnie rozwijać kontakty i współpracę z lekarzami z innych krajów.

Małgorzata Maksjan: Kto może zostać członkiem Towarzystwa?

Dr n. med. Krzysztof Wachal: Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy lekarz, który

wykazuje zainteresowanie działalnością Towarzystwa oraz zamierza włączyć się w realizację jego celów, a także przedstawi opinię (rekomendację) co najmniej jednego członka Towarzystwa i złoży deklarację członkowską. Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, która wniosły wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób przyczyniły się do rozwoju Towarzystwa lub realizacji jego celów. Członkostwo honorowe zostaje przyznane uchwałą Walnego Zebrania na wniosek Zarządu.

Patronat medialny nad West Aesthetic Show – II Kongresem Medycyny Estetycznej i Anti-aging sprawują Uroda i Medycyna – zatrzymajmlodosc.pl oraz Medyczna TV – Estetyka i Chirurgia. Zapisy uczestników prowadzone są poprzez stronę www.kongresmedycynyestetycznej.pl